Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Tilskudd til kultur- og idrettsformål i Etnedal 2017

Gymsal - Klikk for stort bilde

Kulturmidler til aktivitet og drift. Lag og foreninger med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler til drift av laget. Driften må foregå på ideelt grunnlag. Søknadsfrist: 1. april. Søknadsskjema og retningslinjer finnes på servicekontoret og under fanen for kultur, idrett og fritid.

Kulturmidler til enkelttiltak
Det kan søkes om kulturmidler til gjennomføring av enkeltstående prosjekt/tiltak/arrangement innen områdene kultur, idrett og fritid. Formålet skal ha relevans for kommunen og/eller dens innbyggere. Søknad med budsjett og finansieringsplan oversendes kommunen v/kulturkontoret per brev/epost. Det kan søkes hele året.

Midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon
Lag og foreninger kan søke om midler til tillitsvalgtes og treneres administrative omkostninger i forbindelse med tilrettelegging av idretts- og ungdomsaktiviteter. Søknadsfrist: 1. april. Samme søknadsskjema som for kulturmidler.

Lokale aktivitetsmidler/spillemidler til idrettsformål
Lag og foreninger i Etnedal som har idrett og fysisk aktivitet som sitt primære formål kan søke om aktivitetsmidler. Ordningen gjelder for aktiviteter rettet mot barn og unge. Søknadsfrist: 1. april. Samme søknadsskjema som for kulturmidler.

Midler til fritidstiltak for ungdom
Ungdomsrådet disponerer midler som er øremerket aktiviteter for ungdom. De kan gi tilskudd til søkere som har planer om slike tiltak. Søknad stiles til Ungdomsrådet i Etnedal og leveres kulturkontoret. Det kan søkes hele året.

Midler til kulturtiltak for seniorer
Lag og foreninger i Etnedal som arrangerer kulturtiltak for seniorer med profesjonelle aktører kan søke om tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken. Søknad med beskrivelse av aktiviteten og budsjett oversendes kommunen v/kulturkontoret per brev/epost. Det kan søkes hele året.

Har du spørsmål, kan du kontakte: Kulturkontoret i Etnedal kommune v/Gabrielle Becker, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Tlf: 61121350 g.becker@etnedal.kommune.no

Sist endret 06.03.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune