Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Varsel kommuneplanens arealdel

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde

Varsel om offentlig ettersyn - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028
Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Iht. Plan- og bygningsloven § 11-12 vedtok Etnedal kommunestyre den 27.04.2017 å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028 ut til offentlig ettersyn.
Med dette varsles også oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028.

Planprogram til offentlig ettersyn
Planprogrammet skal beskrive målet med planen, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan arbeidet med planen er tenkt gjennomført.

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.05 – 31.07.2017 på kommunehuset på Bruflat, samt som vedlegg til denne saken.  
Høringen vil og bli annonsert i Avisa Valdres og Oppland Arbeiderblad.

Uttalelser og merknader til planprogrammet merkes «KPA - planprogram» og sendes pr. e-post til postmottak@etnedal.kommune.no eller pr. post til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Bruflat.

Varsel om oppstart – revisjon av kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser legger føringer for fremtidig disponering, bruk og vern av arealer i Etnedal kommune. Offentlige instanser, private aktører og lag og foreninger, inviteres med dette til å komme med innspill til planprosessen. Innspill og forslag til planarbeidet merkes «KPA - forslag» og sendes pr. e-post til postmottak@etnedal.kommune.no eller pr. post til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Bruflat.

For å sende inn forslag benyttes eget skjema «Forslag til kommuneplanens arealdel». Skjemaet ligger som vedlegg her eller kan fås på servicetorget på kommunehuset. Forslagstillere oppfordres til å sette seg inn i Planprogrammet og dokumentet «Kriterier for lokalisering av ny fritidsbebyggelse» som ligger også ligger vedlagt.

Informasjonsmøter
Det vil bli avholdt to informasjonsmøter i Etnedalshallen tirsdag 6. juni, hhv. kl. 11.00 og kl. 17.00.

Kontaktinformasjon
Skriftlige merknader og innspill gjøres til: e-post: postmottak@etnedal.kommune.no eller post til
Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Bruflat.

Frist
Gjelder kun revisjon av kommuneplanens arealdel: 25.08.17

Det vises til vedlagte dokumenter.
Planprogram (PDF, 859 kB)
Skjema - Forslag til kommuneplanens arealdel, Etnedal kommune (PDF, 302 kB)
Kriterier for lokalisering av fritidsbebyggelse (PDF, 221 kB)
Arealplan- kart 2011-2014 (PDF, 3 MB)
Informasjonsskriv til de som ved forrige revidering av Kommuneplanens Arealdel hadde innspill til planen. (PDF, 400 kB)

Sist endret 14.08.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune