Skip Navigation Links(Hjem) > Politikk > Valg

Stortings- og sametingsvalget 2017

 

Valgbanner - Klikk for stort bilde

Her legges det ut relevant informasjon i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017.

I  år er valgdagene søndag 10. og mandag 11. september
Mandagen er ikke offisiell flaggdag, men det oppfordres til å flagge.

Publisert av Marlyn S. Bergeid. Sist endret 30.08.2017

STEMMERETT
GODKJENTE VALGLISTER
STÅR DU I MANNTALLET ?
DU KAN STEMME ALLEREDE FRA 1. JULI
SKAL DU FORHÅNDSSTEMME ?
VALGDAGENE  -  STEMMETID OG -STED
STEMMESEDDELEN
ENDRINGER PÅ STEMMESEDDELEN
OPPTELLING
GODKJENNING
KLAGE


Stemmerett:
§ 2-1.Stemmerett ved stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

 

Står du i manntallet ?
I perioden ca medio juli til valgdagen 11. september, ligger manntallet ute til offentlig ettersyn.
Du kan selv undersøke om du står innført i manntallet.
Manntallet for Etnedal krets finner du på servicekontoret.

Du vil til enhver tid i perioden finne et ajourført manntall på servicekontoret i kommunehuset på Bruflat.
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og stiles til:  Etnedal Valgstyre, v/ valgstyrets leder, 2890 Etnedal. Du kan stemme allerede fra 1. juli.
De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje.


Skal du forhåndsstemme ?
Er du forhindret fra å møte opp personlig på valgdagene i september, kan du stemme på forhånd.
Innenriks starter forhåndsstemmegivningen onsdag 10. august, og avsluttes fredag 8. september. Forhåndsstemmen må være valgstyret i hende seinest tirsdag 12. september kl. 17.00, for at den skal bli tatt i betraktning.
Forhåndsstemmegivningen skjer på servicekontoret, Bruflat, mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30.

 

Husk å ha med legitimasjon når du skal stemme!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitiet.

Ta helst med valgkortet også!

Valgkortet ble sendt ut til alle stemmeberettigede i begynnelsen av august. Du må ikke ha det for å stemme, men det er en fordel om du tar med dette, for det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene og effektiviserer stemmegivningen.

For beboere på Etnedalsheimen vil det bli mulig å avgi forhåndsstemme på institusjonen tirsdag 5. september mellom kl. 11.00 - 13.00.
Stemmeberettigede som ikke har mulighet til å avgi forhåndsstemme på Bruflat, dersom de er syke eller uføre, kan avgi forhåndsstemme til en stemmemottaker der de oppholder seg.
Fristen for å be om slik stemmegivning, er tirsdag 5. september, kl.11.00

VALGDAGENE  -  STEMMETID OG - STED:

Etnedalshallen                                for Etnedal krets

Stemmetider;                                  søndag    10. september  fra kl. 13.00 - 18.00
                                                       mandag   11. september  fra kl. 11.00 - 18.00

 

STEMMESEDDELEN:
§ 7-2.Endringer på stemmeseddelen
 

(1) Velgeren kan ved stortingsvalg endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjøres ved å sette nummer ved kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen.

 

OPPTELLING:
Opptellingen av alle avgitte stemmer (inkl. forhåndsstemmer), foretas umiddelbart etter at valglokalet har stengt, og valgmateriellet er brakt til valgstyret på Bruflat.
Grovtellingsresultatet for Etnedal, ventes å være ferdig ca. kl. 22.00 mandag 11.09.17.
Samtidig med at dette blir sendt i NRK's valgsendinger, blir resultatet lagt ut på kommunens hjemmesider

www.etnedal.kommune.no   under linken "Valg" i menyen.

 

KLAGE:
§ 13-1.Klage ved stortingsvalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av stortingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.
(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over fylkesvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret foreligger.
(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret, fylkesvalgstyret, Fylkesmannen, departementet eller Stortingets administrasjon.
(4) Stortinget er klageinstans for klager som gjelder stemmerett og retten til å avgi stemme. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til Stortinget om klagesakene. Riksvalgstyret er klageinstans for øvrige klager. Riksvalgstyret skal oversende sine vedtak i klagesakene til Stortinget.

 

Det er formannskapet som utgjør valgstyret.
Adresse:  Etnedal Valgstyre, Kyrkjevegen 10, 2890 ETNEDAL
Kontorsted:  Kommunehuset på Bruflat
Toril Grønbrekk, leder valgstyret - tlf. 61 12 13 70  e-post: toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no


Marlyn S. Bergeid, er valgstyrets sekretær - tlf. 61 12 13 02  e-post: m.s.bergeid@etnedal.kommune.no

Mer informasjon om valget kan finnes på:

www.valg.no

www.valglokaler.no

www.valgresultater.no

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune