Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Feiing

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg blir utført av kommunens egen feier (feiertjenesten inngår ikke i felles brannforebyggende avdeling - VBA).

Etnedal kommune drifter felles feietjeneste for Etnedal kommune og Sør-Aurdal kommune, med to feiere i 100% stillinger. Evt. spørsmål i tilknytning til feiing/tilsyn, f.eks. feiing/tilsyn ved fritidsboliger, kan rettes direkte til feier på tlf.nr.: 90 85 68 10.

Feieren kommer

Husk før feiing!
- Steng feieluker og spjeld
- Klargjør stige til tak
- Kontroller taktrinn/takstige

Dersom dag og/eller tidspunkt ikke passer ber vi om at feieren kontaktes (tlf. 90 85 68 10) slik at ny avtale kan inngås.


Adkomst for feiing

Huseier skal sørge for trygg adkomst til pipetopp via stige, stigetrinn eller tilsvarende.

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:
- Takstigen skal være typegodkjent, og montert i henhold til anvisning fra produsent.
- Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller som kun er festet med bøyle over mønet er ikke godkjent.
- Typegodkjent utstyr skal være korrosjonsbeskyttet.

Videre gjelder følgende:
- Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
- Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform (typegodkjent og montert i henhold til anvisning).
- På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru (montert i henhold til anvisning) mellom pipene, eller det må være takstige til hver enkelt pipe.

Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Den skal stå stødig, og være høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Trestiger er ikke godkjent.

Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell.

Feie- og tilsynsavgift

Vår og høst kommer det regning fra kommunen på kommunale tjenester, blant disse er feie- og tilsynsavgift. Feiervesenet ønsker å forklare hva denne avgiften består i:

Den årlige avgiften er satt etter en turnusordning på 4 år. I løpet av denne perioden vil du få min. 3 besøk, derav 1. tilsyn. Dette ut i fra behovsprøvd feiing.

Feie- og tilsynsavgiften kreves altså inn årlig, og skal dekke feiervesenets drift og tjenester etter selvkostprinsippet. Dvs at avgiften kun går til drift av feiervesenet med deres tilhørende tjenester og administrasjon.

Selv om feiervesenet ikke skulle komme for å utføre feiing eller tilsyn et år, vil avgiften likevel bli innkrevd. Dette fordi feiervesenet kontinuerlig utfører tjenester som i sum kommer alle til gode.


Fritak fra feieavgift

Betingelsene for å slippe feieavgift, er at:

1) Ingen ildsteder er tilknyttet pipa
2) Boligen ikke er bebodd
3) Boligen er registrert som fritidsbolig
4) Eventuelle røykhull er tettet på toppen (f.eks. murt igjen, festet en helle som dekker hele toppen, avstengt med metalltopp e.l.). Dette slik at pipa ikke kan nyttes.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av boligeiendommer som midlertidig fritidseiendom - og boliger ved. f.eks. salg, oppussing o.l., ikke gir grunnlag for fritak for feieavgift.

Fritidsbolig/Hytte

 

Ønsker du feiing av  skorstein på hytta di. Ta kontakt med Etnedal kommune, feiervesenet

 tlf. 90 85 68 10  for å avtale tidspunkt.

Feiing av skorstein på hytta utføres på oppdrag fra hytte eier og er et frivillig tilbud til hytteeiere fra kommunen.

Alle som ønsker feiing av skorsteinen må bestille dette selv.

Sist endret 19.07.2017
Tjeneste (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune