Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre arealer mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større areal, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % av den minste matrikkelenhets areal, men maksimalt 500 kvadratmeter. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Oppmålingsgebyr blir krevd inn i samsvar med gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret.

Sist endret 23.02.2015
Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune