Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Arealplaner

Formål og bakgrunn for krav til planlegging.

Planlegging handler om å tenke gjennom muligheter og konsekvenser før en handler. Planleggingen etter plan- og bygningsloven baserer seg på folkevalgt styring og medvirkning fra innbyggere i kommuner og fylker. Regjering og Storting stiller opp de nasjonale målene, mens kommunene og fylkeskommunene utvikler helhetsløsningene ut fra stedlige forutsetninger og muligheter.

Plan- og bygningsloven gir bestemmelsen som styrer kommuneplanarbeidet. Det gis en rekke bestemmelser som angir planens innhold, hvordan de skal utarbeides og følges opp.

Planer som er utlagt til offentlig ettersyn finner du her.

Du kan lese mer om arealplanlegging her:

Planlegging.no (Regjeringen)

Planoppland.no (Oppland fylkeskommune m.fl.)

Plan- og bygningsloven (lovdata.no)

 

Kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel (med handlingsdel) og arealdel. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver - og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Gjeldende kommuneplans samfunnsdel 2016-2026 (PDF, 479 kB)

 

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir retningslinjer for utarbeidelse av mer detaljerte reguleringsplaner.

Plankart gjeldende kommuneplanens arealdel (PDF, 3 MB)

Bestemmelser og retningslinjer gjeldende kommuneplanens arealdel (PDF, 95 kB)

 

Kommunestyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre planen. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med høring og behandling av Kommunal planstrategi - i det første året i kommunestyreperioden.

Gjeldende kommunal planstrategi 2012-2016 (PDF, 79 kB)

Vedlegg til kommunal planstrategi (PDF, 140 kB)Reguleringsplaner
Reguleringsplan er en detaljplan som består av kart med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av arealene i bestemte områder i kommunen. Det er kommunen som har hovedansvaret for reguleringsplanleggingen, men private kan også utarbeide forslag til reguleringsplaner og legge disse frem for kommunen. Ofte er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte. Alle reguleringsplaner må vedtas av kommunestyret.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte kommunen og be om et oppstartsmøte.

Vedtatte reguleringsplaner og planer som er under arbeid kan du se i vår plandialog.Dispensasjon fra vedtatt plan
Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om endring av reguleringsplan.

Dispensasjon er unntaket
Alle arealplaner har vært gjennom en langt politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter for naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

 

Slik søker du dispensasjon
Søknad om dispensasjon skrives som et vanlig brev. I tillegg skal naboer varsles om at det søkes om dispensasjon. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og i tillegg skal søknaden inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.

Publisert av Håvard Telstø. Sist endret 23.01.2017
Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune