Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Tekniske tjenester

De kommunaltekniske oppgavene består av blant annet fremføring av rent vann, mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veier, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder, samt forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og øvrige anlegg og infrastruktur som eies eller driftes av kommunen. 

Det er Plan og næringsenheten sin Driftsavdeling som har hovedansvar for de fleste av disse oppgavene i Etnedal kommune. I tillegg løses noen av oppgavene ved hjelp av interkommunale selskaper.

Bygningsmassen

Etnedal kommune har ca. 17.000 m2 kommunal bygningsmasse i eget eie. I tillegg til noen leide arealer. De største arealene er formålsbygg som skolebygg, sykehjem, idrettshall og administrasjonsbygg.  Med et forsiktig anslag på ca 10.000,- kr/m2 utgjør dette en verdi på ca. 170 millioner. Dette utgjør derfor en stor verdi som skal både forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

Kommunale veger

Kommunen har ca 15 km kommunal vei, i tillegg til noen km gang og sykkelveier. Svilosvegen er den lengste av disse med sine 12 km.Kommunens driftsavdeling står for det meste av sommervedlikehold selv, med noe oppdragsbasert innleie av entreprenører.Vintervedlikehold og brøyting av kommunalt vegnett er nærmere beskrevet her.

Kommunalt vann og avløp

Dette temaet er nærmere beskrevet her.

Renovasjon og innhenting av septik

Renovasjonsordning og slamtømming/ septikordning håndteres av Valdres kommunale renovasjon.

Sist endret 23.10.2015

Knut Helge Ødegård

Ingeniør

Telefon : 61 12 13 52

Mobil : 995 46 140

Send E-post

 

 

Tjenestested (1)
Betalingssatser (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune