Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Spredt avløp

Veileder for søknad om utslippstillatelse

Har du planer om å bygge hytte eller hus, eller ønsker du å oppgradere eksisterende bolig med innlagt vann og evt vannklosett. Da må du søke om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann. Du er også pliktig å søke hvis du fyller opp en tank med vann ute / inne som kobles til dusj/spring etc.

Vann og avløpsplan

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, er det krav om vann og avløpsplan før det gis utslippstillatelse. Va-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg.

Vann og avløpsplan anbefaler egna avløpsanlegg for hver enkelt tomt, eller fellesanlegg for flere tomter. Er massene gode kan det være muligheter for full infiltrasjon, men er massene marginale blir det ofte anbefalt at svart- og gråvann behandles hver for seg. I de fleste tilfeller i dag finnes det løsninger for å infiltrere gråvann (vann fra vask/dusj/oppvaskmaskin osv) i grunnen. Svartvannet (toalettavløp) blir ofte anbefalt å lede til tett tank. Et godt alternativ er biologisk toalett eller forbrenningstoalett.

Vann og avløpsplanene legges ut for offentlig ettersyn og blir politisk behandlet. De godkjente planene fungerer som veiledere for både søkere og saksbehandler i kommunen. Se her for godkjente va-planer i Etnedal kommune

Før søknaden kan sendes

Nabovarsel:   Alle parter og andre som kan bli særlig berørt skal varsles om tiltaket. I nabovarselet skal det krysses av i rubrikken annet, med tekst der det står hva som skal etableres, f. eks 6 m3 tett tank for svartvann og gråvannsrenseanlegg. Det skal også vedlegges et kart hvor anlegget er tegnet inn. I varselet skal det fremkomme at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst 4 uker. Se her for nabovarsel (PDF, 329 kB), gjenpart av nabovarsel (PDF, 416 kB) og kvittering av nabovarsel (PDF, 351 kB).

 

Forundersøkelser

Hvis det foreligger en vann og avløpsplan (va-plan) for området hytta ligger i, er det viktig å slå opp i planen for å se hvilke avløpsløsning som anbefales på din eiendom.

Hvis søknaden gjelder bolighus eller en enslig hytte utenfor hytteområdene må en fagkyndig gjøre grunnundersøkelser og prosjektere avløpsanlegget som er mest egnet ut fra grunnundersøkelsene og resipientvurdering.

Søknad

Søknaden må være komplett før den behandles i kommunen. En komplett søknad skal inneholde:

 • Ferdig utfylt søknadsskjema; søknad om utslippstillatelse. (PDF, 139 kB) Søknaden skal være underskrevet av ansvarlig eier (tiltakshaver).
 • Vedlagt gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel med enten underskrift fra nabo om mottatt nabovarsel eller påklistret kvittering fra posten om rekommandert sending.
 • Inntegning av anlegg på kart over eiendommen i 1:1000. Dette kan finnes på Etnedal kommune sine hjemmesider og kart, eller fås ved henvendelse til kommunen.
 • En skriftlig del som beskriver anlegget:
  • Hva slags komponenter består anlegget av? F.eks slamavskiller, tett tank, biofilter og pumpekum.
  • Hvordan er infiltrasjonsgrøfta/flata utformet og størrelsen på infiltrasjonsflaten?  For eksempel. Oppbygd infiltrasjon på 10m*0,5 m
  • Er veien helårsbrøytet
  • Hvor langt er det fra oppstillingsplass for slambil og til kummen/-e som skal tømmes, og hvor stor er høydeforskjellen mellom bunn av kum og til oppstillingsplassen?

Hvis søknaden gjelder et anlegg for hus eller hytte utenfor hytteområdene skal det foreligge dokumentasjon om følgende:

•-         resultat fra grunnundersøkelser (infiltrometer, sjakting eller skovelbor.)

•-         Vurdering av resipient og grunnundersøkelsene

•-         Utfyllende del om prosjektert anlegg og oppbygging av infiltrasjonsgrøft evt renseanlegg.

 •  Ansvarsretter.

Det skal ligge ved søknad om ansvarsrett for:

 - Ansvarlig søkende (SØK)

- Ansvarlig prosjekterende (PRO)

- Ansvarlig utførende (UTF)

- Gjennomføringsplan

Se her for søknadsskjema for ansvarsrett og gjennomføringsplan.

 Behandling av søknad

Hvis søknaden er komplett, skal søknaden behandles innen 6 uker. Hvis søknaden ikke er komplett eller det søkes om unntak gjelder ikke fristen på 6 uker.

Ferdigattest

Det skal søkes om ferdigattest når anlegget er ferdigstilt. Utslippet er ikke godkjent før ferdigattest er gitt. Ansvarlig søker er ansvarlig for anlegget og den forurensning det kan medføre, i inntil 5 år fra ferdigattest er gitt.

Ferdigmelding: link til skjema om samsvarserklæring (PDF, 20 kB)

 

Spørsmål

Hvis det er noe som er uklart, så ta kontakt med kommunen.

Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsloven §12, lokal forskrift og plan og bygningsloven §22-3.

Sist endret 16.10.2017
Tjeneste (1)
Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune