Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Vintervedlikehold og brøyting av kommunale veger

Brøyting av det kommunale vegnettet og gang- og sykkelveier utenfor kommunesenteret Bruflat er satt ut på anbud. Brøyterodene er tildelt entreprenører høsten 2014 og er satt bort for 4 år av gangen.

Med til dels store snømengder i vårt distrikt er det ikke aktuelt å kjøre bort snøen pga. kostnadene dette innebærer. Snøen blir derfor brøytet til side for vegen og derav også i mer eller mindre grad inn til private grunneiere. Dette kan forståelig nok være en utfordring, men vi vil i størst mulig grad søke å få gjennomført vegvedlikeholdet uten at det medfører urimelige ulemper for den enkelte.

Når det gjelder veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom vises det til lovlighetsvurderingen av dette som er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989.

Vi ber også om at hus- og grunneiere langs de kommunale brøyterodene også planlegger for at vintervedlikeholdet skal kunne gå på best mulig måte. Blant annet gjelder dette at man ikke legger igjen snø fra egen eiendom ute i vegen etter brøyting, plassering av avfallsdunker etc.

Strøing av vegnettet utføres etter behov. Det vil da bli prioritert gangveger med stor stigning og de mest utsatte områdene langs vegene. At det likevel kan være noe glatt må man til tider kunne forvente.

Er det forhold du mener ikke er akseptable? Meld dette inn til kommunens servicetorg.

Sist endret 09.03.2015
Tjeneste (1)
Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune