Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Ergoterapitjenesten

Ergoterapeut Mona Kirkengen Skrindsrud 50% stilling
Tlf. 61 12 13 90
Mob.tlf: 48 95 91 32
E-post: m.kirkeengen@etnedal.kommune.no

Arbeidsdager: mandag, onsdag og torsdag 08.00 - 14.00.Treffes jeg ikke på tlf., gi evnt. beskjed på sentralbordet, og jeg ringer tilbake.

Sist endret 11.01.2017

Ergoterapitjensten i Etnedal kommune

Formålet med tjenesten:

• Gi tilbud til kommunens innbyggere som pga. skade eller funksjonshemming har vansker med å utføre daglige aktiviteter innenfor hjem, skole arbeid og fritid.
• Gjennom trening, veiledning tilrettelegging og eventuelle hjelpmidler bidra til bedret funksjon, selvhjulpenhet og livskvalitet.Ergoterapi:
* Kartlegging av funksjonsnivå.
* Funksjonstrening og trening i daglige aktiviteter
* Formidling av tekniske hjelpemidler
* Tilpasning av bolig
* Tilrettelegging av arbeidsplass/skole/barnehage
* Forebyggende helsearbeid
* Veiledning, tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper
* Saksbehandling, planarbeid
* Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeuten er:
* Kontaktperson mellom kommunen og Nav Hjelpemiddelsentralen Oppland
* Synskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.
* Hørselskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.

Habilitering og rehabilitering:
Er viktige områder for ergo- og fysioterapeuter. Vi har tett samarbeid vedrørende pasienter på heimen, hjemmeboende og barn i skole /barnehage. Vi samarbeider med mange ulike faginstanser i og utenfor kommunen.

Formidling av tekniske hjelpemidler:
Samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Oppland, Gjøvik.
Mottak og tilbakelevering av påsøkte hjelpemidler for varig behov. I samarbeid med vaktmester utleveres hjelpemidlene hos bruker. Tilbakelevering til ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmesykepleien eller vaktmester.

Kommunalt hjelpemiddellager:
Hjelpemiddelsentralen har ansvar for utlån av hjelpemidler til varig behov (over 2 år). Kommunen har ansvar for kortvarige behov, eks. krykker, rullestol, toalettstol, etc.

Hvem får hjelp og hvordan?
Alle som bor eller oppholder seg i Etnedal kan få hjelp. Ta kontakt pr.tlf, besøk på kontoret på heimen eller via brev/mail. Ved behov reiser jeg ut på hjemmebesøk.


Lovgrunnlag:
Lov om helsetjeneste i kommunen § 1-3


Taushetsplikt:
Alle i tjenesten er underlagt taushetsplikt. Vi samarbeider med andre instanser både innad i kommunen og på sykehus, mår det foreligger samtykke fra bruker.


All ergoterapitjeneste er gratis.

Mona Kirkeengen Skrindsrud

Mona Kirkeengen Skrindsrud

Ergoterapeut

Telefon : 61 12 13 90

Mobil : 489 59 132

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune