Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Næringsfondet i Etnedal kommune

Etnedal kommune fordeler hvert år midler for å støtte lokale etableringer og næringstiltak. Midlene i fondet er overføringer fra Oppland fylkeskommune og var i 2015 på kr.283.420,-.

FØRINGER FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE:
Oppland fylkeskommune legger en del føringer på disse midlene (tilsagnsbrev av 10.03.2015):
- Bruken av midler skal være forankret i kommunalt planverk som eksempelvis strategisk næringslan, kommuneplan m.m.
- Midlene må sees i sammenheng med andre virkemidler gitt av øvrige virkemiddelapparat, i særdeleshet Innovasjon Norge Oppland.
- Midlene må ikke brukes til drift av ordinære kommunale oppgaver, eksempelvis lønn til kommunal ansatt eller drift av interkommunale selskaper.
- Midlene skal ikke benyttes til å støtte foretak som fra før mottar produksjonsstøtte over jordbruksoppgjøret.
- Midlene skal ikke brukes til gjeldssanering, driftsitlksudd eller aksjer/andeler i privat virksomhet.
- Bruken av midler skal følge gjeldende EØS-regelverk.
- Det må utøves forsiktighet ved bruk av kommunale næringsfond som medfører konkurransevridning.


MÅLSETNING:
Målet er å gi en forsterket innsats til næringssvake kommuner. Kommunenes medvirkning er viktig for utvikling av næringslivet, og kommunale næringsfond kan derfor være den utløsende faktor for utvikling. Dette gis kun til noen få kommuner i Oppland. Kommunale næringsfond skal etter retningslinjene fra OFK brukes for:

  • støtte eksisterende næringsliv i kommunen
  • verdiskapninspotensialet på kort og lang sikt skal være en del av vurderingen
  • tilrettelegge for ny næringsetablering og entreprenørskapskultur
  • støtte opp under regionale satsinger
  • øke kompetansen og legge til rette for nettverksbygging.SØKNADEN:
Søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet behandles fortløpende uten noen søknadsfrist. Næringsrådet behandler søknadene og fatter vedtak på møtedato.

Søknader om støtte skal sendes i egen individuell søknad, og skal så langt råd er inneholde opplysninger om:

1. Personalia fra ansvarlig for virksomheten.
2. Beskrivelse av virksomheten og det omsøkte prosjektet.(Forretningsplan)
3. Hvordan bedriften står økonomisk (Gjelder eksisterende virksomheter)
4. Kapitalbehov.(Spesifisert oversikt over alle kostnader ved omsøkt prosjekt)
5. Finansieringsplan for omsøkt prosjekt.
6. Driftsbudsjett (Inntekter og utgifter)


Etnedal kommune søker å hjelpe det lokale næringslivet på best mulig måte også utover det økonomiske gjennom det kommunale næringsfondet.

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du ta kontakt med sekretær for næringsrådet Marlyn S. Bergeid på telefon eller kom innom kommunehuset for en prat.

Eksterne linker
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune