Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å hjelpe unge og eldre mennesker som trenger noen å være sammen med på fritida!

 

Ein ny beitesesong er no i gang, med slepp av mykje dyr på utmarksbeite. Dersom du finn sjuke / skadde beitedyr eller kadaver bed kommunen om at du for sau merkar deg sjusifra dyre-ID på øyremerket, ofte kombinert med namn og tlf. til eigar. Storfe har åttesifra produsentnr. på øyremerket, iblant namn i tillegg. Sau har særskilde fargar på øyremerker og klavar. Ta gjerne kartkoordinatar for funnstaden.

Rundt 60 deltok på årets markering av frigjørings- og veterandagen i Etnedal. I år var det ekstra fyldig program, fordi vi samtidig åpnet den nye krigshistoriske stien ved Høljarast. Etnedal historielag og andre frivillige har stått for rydding og merking av stien, i tillegg til at de har rekonstruert en maskingeværstilling og en geværstilling. Skoleklassen som i fjor var 7. klasse bidro også i arbeidet med å rydde og merke stien, som går opp ved den gamle Høljarast-brua og til sammen består av åtte poster med informasjonstavler.

Besøkstjenesten er et samarbeid mellom Etnedal frivilligsentral, Røde Kors og Etnedal kommune.

Det ble en høytidelig åpning av det nye helsehuset på Bruflat i dag.

Oppland fylkeskommune  har sett i gang et arbeid for å stimulere til bedre bredbånd i Oppland.

 

 

Lag/foreninger og privatpersoner med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler.

Landbrukskontoret minner om at det for husdyrprodusentar no er høve til å søke produksjonstilskot fom. 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Sjå nærare informasjon frå Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#hvilke-tilskudd-kan-jeg-soeke-om-i-del-1-av-soeknaden-

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for spørsmål.

Formannskapet vedtok 12.10.2017 at trafikksikkerhetsplanen for Etnedal skal revideres.