Detaljreguleringsplan Synnfjellfoten II – 3. gangs offentlig ettersyn

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 27.5.2021, i sak 60/21, å legge forslag til detaljregulering for Synnfjellfoten II ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikt med planarbeidet er fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt. Vedtak av ny reguleringsplan vil medføre at eksisterende plan fra 2008 oppheves.

Siden forrige offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer i planforslaget:

Planbestemmelsene

 • Bestemmelse 3.6 endret til «Vegbelysning» og «innenfor planområdet»
 • Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 5: Teksten «Prinsipp om halv skjæring…» er lagt til. Skisse lagt inn.
 • Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 7: «gjerder» lagt til
 • Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 10: «i størst mulig grad» slettet. Lagt til bestemmelse om at belysning skal være avslått når ikke i bruk.
 • Bestemmelse 4.1.3: Tomt 33/233 tatt ut fra bestemmelsen. Skisse + henvisning lagt inn i teksten.
 • Bestemmelse 4.1.5: Teksten «der løypa ikke går i myr» er lagt inn.
 • Bestemmelse 6.2 lagt inn. Bestemmelse om tillatelse til utvidet bruk under 6.1 tatt ut.
 • Rekkefølgebestemmelse om avklaring etter vannressursloven lagt inn under pkt. 6.1.

Planbeskrivelse

 • Kapittel 4.10 lagt inn.

Plankartet

 • Tomtene B1, A5, A6, A7, C8, C9 og C10 er redusert/trekt noe ned fra kollen.
 • Tomter og veg helt nord (felt BFF10 og BFF11) er omarbeida.
 • Det er lagt inn byggegrenser på 33/227, 33/233 og A5.
 • Tomtene A1 og A2 slått sammen til ei tomt.
 • Alt grøntareal er endra fra 5500 «Særlig landskapshensyn» til 5130 «Friluftsformål».
 • Alle tomter er endra fra formål 1120 til 1121
 • Veg forbi tomt B15 er forkorta/tatt vekk.
 • Gjennomkjøring til Ølsjølia er tatt bort og fire tomter (C4-C7) har fått endra atkomst.
 • Tomtene B15 og B17 er justert bort fra myrområde.
 • Hensynssone H560_2 er utvida noe
 • Tomt 33/236 er justert slik at VA-trase kan legges høyere i terrenget. Som en følge av dette er pumpestasjon SVA8 plassert innenfor planområdet.

NVE hadde innsigelse til planforslaget ved 2. gangs høring. Det har vært dialog mellom NVE og kommunen for å løse innsigelsen. I planforslaget som nå foreligger er det innarbeidet endringer i bestemmelser og beskrivelse som vil løse innsigelsen.

Planbeskrivelse med KU Synnfjellfoten ll (PDF, 11 MB)
Reguleringsbestemmelser Synnfjellfoten ll (PDF, 98 kB)
VA - plan Synnfjellfoten ll (PDF, 2 MB)
Plankart Synnfjellfoten ll (PDF, 2 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse ynnfjellfoten ll (PDF, 106 kB)
Kommunestyrets vedtak Synnfjellfoten ll (PDF, 451 kB)

Eventuelle høringsuttalelser sendes via eDialog på kommunens nettside eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for høringsuttalelser er 2. august 2021.