Høring vedr. bruksendring Valdresbanen

Etnedal kommunestyre behandlet i sak 18/19, møte 21.02.19 bruksendring av Valdresbanen. Protokoll fra sak 18/19 vedlegges her. For saksframstilling med vedlegg vises til Etnedal kommunes hjemmeside.

Sak 18/19 ble vedtatt utsatt med følgende begrunnelse;

«Saken utsettes i påvente av nærmere utredning av hvilke konsekvenser en bruksendring av Valdresbanen vil innebære. Som et minimum ber vi om at AS Valdresbanen, Nye Valdresvane, Fylkesmannens miljøavdeling og Bane NOR blir hørt før saken fremmes til ny behandling.»

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak inviteres det til å gi innspill til saken før denne fremmes til ny behandling

Innspill bes oversendt til følgende e-postadresse: postmottak@etnedal.kommune.no.
Frist for innspill settes til fredag 29.03.