Informasjon til tilbydere av privat parkering

Klikk for stort bildeVi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i 2017 kom en ny forskrift (parkeringsforskriften) som regulerer offentlig og privat parkering. Formålet med forskriften er blant annet å sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet.

For private grunneiere innebærer forskriften en innskjerping av regelverket. Alle som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere seg i det nye parkeringsregisteret. Det er krav til skilting og det må foreligge en skiltplan. Den som skal håndheve parkeringen må ha gjennomført godkjent opplæring. Det er også plikt til å inneha dekkende ansvarsforsikring.

Vi vet at flere grunneiere i Etnedal tilbyr parkering mot betaling og vi ser at de nye reglene vil kunne være krevende å tilpasse seg for mange.

Kommunen ser at det er behov for parkeringsplasser og vi ser at det er kostnader knyttet til drift av disse til for eksempel brøyting og lignende. Vi ser også muligheten for at et strengere regelverk vil kunne føre til at det blir et dårligere parkeringstilbud fordi man ikke har inndekning for utgifter knyttet til driften.

I Etnedal er disse parkeringsplassene ofte knyttet til ski- og turløyper. Vi tror det er betalingsvilje blant brukerne av disse parkeringsplassene og at man i stor grad kan basere seg på en frivillig parkeringsavgift. I praksis er det slik det fungerer på mange av plassene også i dag.

Kommunen har vært i kontakt med Statens vegvesen for å undersøke hvordan det stiller seg hvis man velger å gå over til å tilby parkering mot frivillig betaling. Tilbakemeldingen fra Statens vegvesen er at så lenge det kommer klart frem at eventuell betaling er frivillig vil man ikke være omfattet av parkeringsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260).

Kommunen tror parkering med frivillig betaling kan være en god løsning for mange private grunneiere, særlig for mindre parkeringsplasser. Dette er en løsning som vil kunne spare tilbyder for krevende tilpasninger uten at det vil svekke forbrukervennligheten så langt vi kan se.

For de grunneierne som ser seg best tjent med å fortsette å tilby ordinær vilkårsparkering anbefaler vi at man setter seg nøye inn i parkeringsforskriften.