Kommunal strømstøtte til næringslivet i Etnedal kommune

Kommunestyret behandlet kommunal strømstøtteordning i møte 23.02.23, sak 21/23. Det er avsatt kr. 300.000 til formålet. Tilskudd beregnes med grunnlag i endring i snittpris pr. kwH fra 2021 til 2022.

Bedrifter/næringsdrivende med kontoradresse i Etnedal kan søke om støtte på fastsatt søknadsskjema. Bedrifter/næringsdrivende innen landbruk som omfattes av særskilte sentrale ordninger omfattes ikke av ordningen.

Høgspentlinne i Sør-Etnedal Unni Klevgård

Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside. Skjema kan også fås tilsendt v/ henvendelse til servicekontoret, e-post postmottak@etnedal.kommune.no eller telefon 6112 1300.

Søknadsfrist er 15. mars 2023. Søknad sendes pr. e-post til postmottak@etnedal.kommune.no. Søknad kan også leveres på servicekontoret. Formannskapet behandler søknader i møte 23.03.23.

For nærmere informasjon om ordningen vises til kommunestyrets vedtak i sak 21/23. Ta kontakt med rådmann Kai Egil Bachér, e-post; kai.egil.bacher@etnedal.kommune.no dersom det er behov for ytterligere opplysninger.

230302 Søknadsskjema strømstøtte (PDF, 102 kB)

Kommunestyrets vedtak i sak 21/23:

 1. Kommunestyret bevilger kr. 300.000 til strømstøtte til bedrifter og foretak i Etnedal kommune. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond til «formål utenfor kommunens ansvarsområde».
 2. Bedrifter/næringsdrivende med kontoradresse i Etnedal kommune kan søke på ordningen.
 3. Tilskudd beregnes med grunnlag i endring i snittpris pr. kwH fra 2021 til 2022. Grunnlaget for beregning av støttebeløp er forbruk i kwH i 2021.
 4. Det fastsettes et minimumstilskudd til kvalifiserte søkere på kr. 2.000
 5. Det fastsettes et maksimumstilskudd til kvalifiserte søkere på kr. 50.000
 6. Søknad skal sendes Etnedal kommune på fastsatt skjema. Følgende opplysninger skal framgå av søknaden;
 • Forbruk av strøm 2021, antall kwH
 • Sum strømkostnad 2021, beløp ekskl. mva.
 • Forbruk av strøm 2022, antall kwH.
 • Sum strømkostnad 2022 ekskl. mva.
 • Det skal opplyses om foretaket har mottatt annen strømstøtte i 2022. Dette skal hensyntas ved beregning av støtte.

Dokumentasjon på postene over skal følge som vedlegg til søknaden. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide søknadsskjema for ordningen

 1. Støtteordning bekjentgjøres via Etnedal kommunes hjemmeside og via sosiale medier, samt via Etnedal Utvikling DA sine kanaler.
 2. Søknadsfrist settes til 15. mars 2023
 3. Formannskapet gis fullmakt til å tildele midler i tråd med fastsatte retningslinjer. Formannskapet behandler saken i møte 23.03.23.