Kulturmidlar og andre tilskot i Etnedal 2019

Lag med kultur, idrett og fritid som hovudmål for si verksemd, som driv på ideelt grunnlag og som har innbyggjarar i Etnedal blant si målgruppe kan søkje om kulturmidlar til drift av laget. Søknadsfrist: 1. april.

Det kan òg søkjast om midlar til spesielle kulturtiltak/aktivitetar, ungdoms- og idrettsadministrasjon, lokale aktivitetsmidlar, stønad til fritidstiltak for ungdom og til kulturaktivitetar for seniorar. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på www.etnedal.kommune.no.