Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Nå strammes praksis inn for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Flere detaljer finner du her hos Statsforvalteren i Innlandet