Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Klikk for stort bildeI regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Det søkes gjennom Bufdirs søknadsportal. I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Søknadsfristen er 04. desember 2020.