Om gjerder og fritidsbebyggelse

 Etnedal kommune har for tiden mange henvendelser knyttet til gjerder på fritidseiendommer. Det er ofte beitedyr som er bakgrunnen for at hytteiere ønsker å gjerde inn hele eller deler av eiendommen sin.

I denne forbindelse ønsker kommunen å informere om følgende

I regulert område så er det reguleringsplanens bestemmelser om gjerder som er gjeldende. I områder regulert til LNFR, så er det kommuneplanens retningslinjer for fritidbebyggelse som gjelder.

Oppsetting av gjerde er søknadspliktig. Dersom det er ønskelig eller behov for inngjerding i strid med gjeldende bestemmelse, må det i tillegg søkes om dispensasjon.
Kommunen er kjent med at mange eiendommer har gjerder og inngjerdinger som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. Det kan også gjelde frittstående gjerder som ikke er lukket.

Vi oppfordrer alle hytteeiere til å påse at de gjerder som er satt opp på sin eiendom, er i tråd med de bestemmelsene som er vedtatt i de enkelte områdene.

Gjerder og inngjerdinger som er satt opp i strid med gjeldende regelverk, og som ikke er omsøkt, kan følges opp som ulovlighet, jf. pbl § 32-1.

Type gjerde
Det er ikke tillatt med stømgjerde uten strøm og jevnlig tilsyn. Det samme gjelder trådgjerder som dyr kan sette seg fast i. Gjerder bør utformes i tre, og eventuelle grinder skal slå utover. Det skal tas hensyn til fri ferdsel og sikkerhet for beitedyr og andre ved oppføring av gjerder.

Søknad
Dersom du har et gjerde som ikke er omsøkt, eller som ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser i ditt område, må du søke om oppsetting av gjerde, og eventuelt om dispensasjon. Dette kan gjøres i brevs form, med et situasjonskart som viser hvor gjerdet står/skal stå. Eventuell søknad om dispensasjon må begrunnes.

Reguleringsplaner og situasjonskart finner du her: www.valdreskart.no, eller du kan henvende deg til kommunen på postmottak@etnedal.kommune.no.