Oppnevning av nye medlemmer/varamedlemmer – eldreråd og råd for mennesker med nedsett funksjonsevne.

Høsten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det skal velges nye styrer, råd og utvalg for valgperioden 2023-2027. Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette eldreråd og råd for mennesker med nedsett funksjonsevne. I Etnedal er disse slått sammen til ett råd.

Etter kommuneloven § 5-12 har relevante interesseorganisasjoner rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet.

Før en organisasjon foreslår en kandidat, bør de ha gitt vedkommende tilstrekkelig med informasjon om hva vervet som rådsmedlem vil innebære og forsikret seg om at vedkommende er motivert for oppgaven. Organisasjonen bør begrunne sine forslag til kandidater med f.eks. kandidatens interessefelt og kompetanse.

Flertallet av medlemmene i eldreråd skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Rådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, og hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.

Kommunestyret velger eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og bestemmer antall medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer.

Navn, adresse og telefonnummer på aktuelle kandidater samt begrunnelse sendes til

post@etnedal.kommune.no innen 1 oktober.