Reguleringsplan Bruflatjordet – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyre har i møte 23.5.2024, sak 51/24, vedtatt reguleringsplan for Bruflatjordet.

Planen erstatter deler av reguleringsplan for Bruflat sentrum og regulerer blant annet til leilighetsbygg og næringsformål.

Vedtatt plan kan sees her i vårt planregister 
 

Flyfoto av Bruflatjordet - Klikk for stort bilde

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. 

 

 

En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.