Reguleringsplan for Lenningen vassanlegg – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 24.9.2020, sak 89/20, vedtatt reguleringsplan for Lenningen vassanlegg. Planen regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Plankart (PDF, 193 kB) 
Reguleringsbestemmelser (PDF, 57 kB) 
ROS-analyse (PDF, 106 kB) 
Vedtak KS (PDF, 37 kB)

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.