Reguleringsplan for Regla – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 26.8.2021, sak 82/21, vedtatt reguleringsplan for Regla. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Vedtatt plan kan sees på kommunehuset eller på kommunens nettside www.etnedal.kommune.no.

Plankart Regla 03082021 (PDF, 3 MB)

VA-plan for detaljregulering Regla, Etnedal 16082021 (PDF, 773 kB)

Detaljregulering Regla - 3. gangs behandling (306435) (PDF, 359 kB)

Planbeskrivelse detaljregulering Regla (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser Regla 16082021 (PDF, 359 kB)
 

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.