Tilskudd til vedlikehold av private grendeveger

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 27.04.23 nye retningslinjer for tilskudd til vedlikehold av private grendeveger. Tilskuddsordningen gjelder private grendeveger som er hovedadkomst til fast helårs bosetting, med en lengde over 500 meter.

Vegen skal være åpen for almen ferdsel, og det skal ikke være låst bom eller bomavgift på aktuell strekning.

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider, og søknadsfrist er 1.oktober hvert år.