Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan – Høgdebasseng Lenningen

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Etnedal kommune at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for høgdebasseng på Lenningen. Planarbeidet er i tråd med område VA1 i kommuneplanens arealdel og berører eiendommen gnr 151 bnr 1.

Hensikten med planarbeidet er å plassere nytt høgdebasseng, med tilhørende atkomstveg, for kommunal drikkevannsforsyning til hele Lenningenområdet. Viktige avklaringer i planarbeidet vil være hensynet til friluftsinteresser i området, samtidig som høydebassenget må plasseres slik at det gir nok trykk.

For mer informasjon om planarbeidet kan man ta kontakt med Etnedal kommune, plan og næring, på telefon 61 12 13 00 eller e-post postmottak@etnedal.kommune.no.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal innen 6.12.2019.