Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan Haugalia sør, B13

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for område B13 og N1 innenfor reguleringsplan Haugalia sør. Planen berører eiendommene gnr 123 bnr 13, gnr 121 bnr 72 og gnr 123 bnr 40.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere inn tomter for ny boligbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur.

Avgrensning av planområdet kan sees på vedlagte kart. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Etnedal kommune, plan og næring.

 

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 23. september 2019 til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.