Velferdsteknologi i Etnedal

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Pr. i dag har Etnedal digitale trygghetsalarmer.

   

 

Prosjekter

Kommunens tjenestebilde innenfor omsorg er i endring. For å imøtekomme utfordringer og sentrale krav i fremtiden er det nødvendig å se på mulighetene til å utvide de tradisjonelle tjenestene til å innbefatte flere og smartere løsninger. Vi ønsker å utvikle tjenester som gir trygghet, frihet, økt livskvalitet og aktivitet, mestring og selvstendighet. Målet er at brukerne kan bo lengre hjemme og være en ressurs i eget liv. Innenfor helse og omsorg er det mange og kompliserte tjenester, derfor ønsker vi å vurdere Velferdsteknologi og slik frigjøre ressurser som kan benyttes der det er bruk for dem i framtiden. Kommunen vil øke kompetansen, kunnskap, holdninger og etiske refleksjoner hos ledere og ansatte. Etnedal er med i et regionalt prosjekt for å øke kompetansen på Velferdsteknologi og videre kartlegge behovet hos våre brukere. Vi har ei lokal prosjektgruppe bestående av:

  • Lillian Gillebo Lie prosjektleder (avdelingssykepleier Hjemmetjenesten)
  • Inger Odny Bik, Miljøtjenesten.
  • Jorunn Merethe Pedersen, Etnedalsheimen
  • Tine A.G. Bjørnødegård, avdelingsleder Psykisk helse og Miljøtjenesten.

 

Vi er tildelt midler til prosjektarbeid og vi vil starte med kartlegging i forhold til behov i midten av august. Både representanter for ansatte og brukere skal intervjues som en del av kartleggingen.

Ressurser

Kontaktinfo

Lillian G. Lie
Avdelingssykepleier, hjemmetjenesten
E-post
Telefon 61 12 13 59
Mobil 468 26 937