Kommuneplanens arealdel 2019-2029 - Kunngjøring av 1.gangs offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeKommunestyret i Etnedal behandlet i møte 21.03.19, sak 27/19, forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslag til kommuneplanens arealdel er tilgjengelig for gjennomsyn på kommunens servicetorg/bibliotek, og på kommunens nettside i periden 25.03.19-16.05.19.

Merk: Fristen for uttalelser/merknader er ute!

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no, og må være sendt senest 16.05.19.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om foreliggende planforslag onsdag 24.04.19 kl. 18:00. Møtet avholdes på kommunestyresalen hos Etnedal kommune. Det bes om at påmelding gjøres til servicetorget på telefon 61 12 13 00 senest 23.04.19.