Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Kommunevåpen Etnedal

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 21.03.19, sak 27/19, forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.