Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 20.06.19, sak 54/19, endret forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029 etter 1. gangs offentlig ettersyn. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget med endringer vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn.