I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for område B13 og N1 innenfor reguleringsplan Haugalia sør. Planen berører eiendommene gnr 123 bnr 13, gnr 121 bnr 72 og gnr 123 bnr 40.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-14, varsles det herved om oppstart av arbeidet med å revidere reguleringsplan for Jomfrusletten fra 2003.

 

På vegne av tiltakshaver Bruflat Sokn i Den Norske Kirken varsles oppstart av arbeid for detaljregulering av del av eiendommene gnr. 33 bnr. 77, gnr. 151 bnr. 1, 9, 10, 43-72, 77, 89- 91, gnr. 154 bnr. 36, og festetomtene gnr. 151 bnr. 1 fnr. 31, 51, 76 og 84, i henhold til plan-og bygningsloven (pbl) § 12-8.

På vegne av tiltakshaver Tor Grønbrekk og Bjørg Lauvhaug varsles oppstart av arbeid for detaljregulering av del av eiendommene gnr. 30 bnr. 1, 36, 40, 94, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 og del av Nysetervegen på eiendom gnr. 30 bnr. 11 og 38, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.