I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-14, varsles det herved om oppstart av arbeidet med å revidere reguleringsplan for Jomfrusletten fra 2003.

 

På vegne av tiltakshaver Bruflat Sokn i Den Norske Kirken varsles oppstart av arbeid for detaljregulering av del av eiendommene gnr. 33 bnr. 77, gnr. 151 bnr. 1, 9, 10, 43-72, 77, 89- 91, gnr. 154 bnr. 36, og festetomtene gnr. 151 bnr. 1 fnr. 31, 51, 76 og 84, i henhold til plan-og bygningsloven (pbl) § 12-8.

På vegne av tiltakshaver Tor Grønbrekk og Bjørg Lauvhaug varsles oppstart av arbeid for detaljregulering av del av eiendommene gnr. 30 bnr. 1, 36, 40, 94, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 og del av Nysetervegen på eiendom gnr. 30 bnr. 11 og 38, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.