Detaljreguleringsplan for Haugalia sør, B13 til offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til detaljreguleringsplan for Haugalia sør, B13 ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget regulerer 17 nye tomter for boligbebyggelse med tilhørende atkomstveg og gang-/sykkelveg. Det er også regulert inn et nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfeltet. Området skal knyttes til kommunalt vann- og avløp.

Planforslaget kan sees her eller ved henvendelse til Servicekontoret på Bruflat, i perioden 10.5.2021 t.o.m. 25.6.2021.2021.

Overvannsplan B13 17032021 (PDF, 408 kB)
Planbeskrivelse 17032021 (PDF, 4 MB)
Plankart Haugalia B13 17032021 (PDF, 594 kB)
Reguleringsbestemmelser 17032021 (PDF, 222 kB)
ROS-analyse 17032021 (PDF, 109 kB)
Saksframlegg og vedtak i kommunestyret 29042021 (PDF, 526 kB)
VA-plan B13 17032021 (PDF, 406 kB)

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 25.6.2021.