Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». I den forbindelse ønsker vi innspill og sender derfor foreløpig utkast på høring.

Kartleggingen og verdsettingen er gjennomført etter veileder M98 2013 fra Miljødirektoratet, og er en metode løftet fram i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Arbeidet er lokalt forankret i kommunedelplan for naturmangfold 2019-2029. Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Kartet vil bli tilgjengelig i kommunens kartløsning og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.

Vedlagt følger ett kart som viser forslag til områdeinndeling og ett kart som viser verdsettingen av områdene. I tillegg følger det med en tabell over områdene. Mer forklaring på hvordan verdsettingen er foretatt finnes i veilederen M98-2013.

Kart - Inndeling i friluftslivsområder (PDF, 9 MB)

Kart - Verdisetting (PDF, 9 MB)

Tabell (PDF, 40 kB)

Veileder M98-2013 (PDF, 3 MB)

Kommunen ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

 

Eventuelle innspill/kommentarer til høringen sendes skriftlig via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 31.8.2020.