Kommunedelplan for klima og energi - varsel om oppstart av planarbeid - høring av planprogram

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 28.4.2022 (sak 38/22) at det startes opp arbeid med å revidere kommunedelplan for klima og energi ved at planprogram datert 13.4.2022 sendes på høring til aktuelle parter.
Det varsles samtidig oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12.

Kommunedelplan for klima og energi er kommunens viktigste styringsverktøy for å ivareta kommunens klimaarbeid. Planen skal utrede hvilke utslipp vi har i dag og sette mål for hvordan vi kan redusere disse utslippene. Videre skal den være med å bidra til å nå både nasjonale og regionale klimamål i egen virksomhet og i kommunen som helhet.
Høringsuttalelser sendes via eDialog på kommunens nettside eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Kommunedelplan klima og energi - Oppstart av planarbeid(326707) (PDF, 306 kB)

Planprogram - Kommunedelplan klima og energi(326673) (PDF, 651 kB)

Høringsfrist er 17. juni 2022.