Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Jomfruslette

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Etnedal kommunestyre i møte 25.06.2020, sak 50/20, har vedtatt reguleringsplan for Jomfruslette. Planen omfatter eiendommene 35/168, eiet av Margit Rognerud, og 35/13, eiet av Trond Kittelsen, og legger til rette for å fortette området sør for Astridbekken med fem tomter.

Vedtatt plan er tilgjengelig på kommunens servicetorg/bibliotek, og her:
Jomfruslette reguleringsplan 2019 - Bestemmelser (PDF, 326 kB)
Jomfruslettereguleringsplan 2019 - Planbeskrivelse - Arealregnskap - ROS (PDF, 2 MB)
Plankart Jomfruslette 4.5.2020 (PDF, 14 MB)
Reguleringsplan Jomfruslette 3. gangs behandling (PDF, 224 kB)

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig, og sendes per e-post til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.