Offentlig høring VA -plan Bakkebygde

Med bakgrunn i den stadige utbyggingen og framtidige planer for utvikling av fritidsbebyggelse i Bakkebygde, har administrasjonen utarbeidet forslag til overordna vann- og avløpsplan for hele området i kommunen. Forslaget baserer seg på kommunalt ledningsnett for både vann og avløp, med fornyelse og utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av felles vannforsyning.

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 25.03.2021, i sak 30/21, å legge forslag til VA-plan Bakkebygde ut til offentlig høring. VA-planen legges ut til høring i 6 uker med høringsfrist 24.05.2021.

Eventeulle merknader til planforslaget må begrunnes og sendes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller på e-post til postmottak@etnedal.kommune.no.

 

Dokumenter: