Reguleringsplan Brumoen – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyre har i møte 23.6.2022, sak 70/22, vedtatt ny reguleringsplan for Brumoen. Samtidig ble tidligere regulerngsplan for området opphevet.

Planen regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Planbeskrivelse Brumoen 11052022 - Vedtatt (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser Brumoen 11052022 - Vedtatt (PDF, 70 kB)

Plankart Brumoen 29112021 - Vedtatt (PDF, 378 kB)

Reguleringsplan Brumoen - sluttbehandling KS (PDF, 335 kB)

ROS-analyse Brumoen 11052022 (PDF, 96 kB)