Reguleringsplan for Feplassen – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 24.6.2021, sak 73/21, vedtatt reguleringsplan for Feplassen. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Feplassen Plankart (PDF, 603 kB)

VA-plan Feplassen 09062021 (PDF, 561 kB)

Reguleringsbestemmelser Feplassen (PDF, 366 kB)

Planbeskrivelse Feplassen_ (PDF, 2 MB)

Detaljregulering Feplassen - 2. gangs behandling (297426) (PDF, 483 kB)