Reguleringsplan for Ølsjølia – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 27.5.2021, sak 59/21, vedtatt reguleringsplan for Ølsjølia. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Planbeskrivelse Ølsjølia (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser Ølsjølia (PDF, 97 kB)
VA - plan Ølsjølia (PDF, 2 MB)
Plankart Ølsjølia (PDF, 2 MB)
Detaljeregulering Ølsjølia (PDF, 386 kB)

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.