Reguleringsplan Haugalia sør, B13 – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyre har i møte 23.9.2021, sak 111/21, vedtatt reguleringsplan for Haugalia sør, B13. Planen regulerer 17 nye tomter for boligbebyggelse med tilhørende atkomstveg og gang-/sykkelveg. Det er også regulert inn et nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfeltet. Området skal knyttes til kommunalt vann- og avløp.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Overvannsplan Haugalia sør, B13 17032021 (PDF, 418 kB)

Planbeskrivelse Haugalia sør, B13 07092021 - Vedtatt (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser Haugalia sør, B13 07092021 - Vedtatt (PDF, 70 kB)

Plankart Haugalia sør B13 17032021 - Vedtatt (PDF, 593 kB)

ROS-analyse Haugalia sør, B13 17032021 (PDF, 103 kB)

Saksutredning og vedtak kommunestyret (PDF, 354 kB)

VA-plan Haugalia sør, B13 17032021 (PDF, 416 kB)