Reguleringsplan Jomfruslette – 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til ny reguleringsplan for Jomfruslette legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Følgende endringer er gjort i plandokumentene etter 1.gangs høring:

  • Det er opprettet flomsoner (H320_1 og H320_2) mot Åfeta, Astriddalsbekken og en mindre bekk nord i planområdet.
  • Hensynssone H550 er fjernet. Bestemmelse om kantvegetasjon er nå knyttet direkte mot elven og bekkene med en kantsone på 10 meter
  • Planbeskrivelse er oppdatert med blant annet flomvurderinger.
  • Tabell om framdrift er fjernet fra planbeskrivelsen.

 

Planforslaget kan sees via linkene nedenfor i perioden 04.05.2020 t.o.m. 15.06.2020. Planprosessen kan også følges i vår plandialog på www.valdreskart.no.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no , eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for uttalelser er 15.06.2020