Reguleringsplan Nord-Etnedal kyrkje – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 19.12.2019, sak 134/19, vedtatt reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje. Planen omfatter hele eller deler av eiendommene 32/73, 32/30 og 32/21. Planen legger i første rekke til rette for utvidelse av kirkegården og parkering i tilknytning til kirka.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig, og sendes Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller per e-post til postmottak@etnedal.kommune.no.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.