Reguleringsplan Ølsjølia - Offentlig ettersyn

Etnedal kommunestyre behandlet i møte 22.10.2020 forslag til detaljreguleringsplan for
Ølsjølia med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring.

Det gjøres oppmerksom på at det i etterkant av kommunestyrets behandling er oppdaget motstrid i planbestemmelsenes kapitel 3.1, under spesielle bestemmelser for felt A og spesielle bestemmelser for felt B. Det er oppgitt to ulike høyder som maksimalhøyde. Dette vil måtte avklares ved andre gangs behandling.

Ølsjølia kart (PDF, 5 MB)
Planbeskrivelse Ølsjølia (PDF, 3 MB)
Landskapsbilde Ølsjølia (PDF, 3 MB)
VA- plan Ølsjølia (PDF, 414 kB)
Reguleringsplan Ølsjølia (PDF, 230 kB)
Planbestemmelser Ølsjølia (PDF, 582 kB)
Naturmangfoldrapport Ølsjølia (PDF, 2 MB)
ROS -analyse Ølsjølia (PDF, 914 kB)

Planforslaget kan også sees i vår plandialog på www.valdreskart.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelse er satt til 28.12.2020