Reguleringsplan Synnfjellfoten II – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 26.8.2021, sak 83/21, vedtatt reguleringsplan Synnfjellfoten II. Samtidig ble det vedtatt å oppheve tidligere reguleringsplan for området vedtatt i 2008. Ny plan legger til rette for fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt, samt tilhørende infrastruktur.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.


Planbeskrivelse med KU Synnfjellfoten II 19052021 (PDF, 11 MB)

Plankart Synnfjellfoten II 12082021 (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser Synnfjellfoten II 19052021 (PDF, 94 kB)

Saksfremstilling og vedtak (PDF, 437 kB)

VA-plan Synnfjellfoten II 19052021 (PDF, 2 MB)