Revidering av Trafikksikkerhetsplan for Etnedal 2021-20025

Etnedal kommune skal revidere sin trafikksikkerhetsplan og inviterer i den forbindelse alle til å komme med innspill til planen.

Gjeldende trafikksikkerhetsplan finner du her. Den reviderte planen skal blant annet ende opp med en tiltaksdel som omfatter både holdningsskapende tiltak, fysiske tiltak på kommunale veger/plasser og forslag til fysiske tiltak på fylkesveger.

Eventuelle innspill sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, innen 17.12.2021.

Planprosessen vil ikke følge plan- og bygningslovens prosessregler, men det legges allikevel opp til bred medvirkning og tverrfaglig arbeid i forbindelse med revideringen. Det vil blant annet bli satt ned ei referansegruppe der både ulike fagområder i kommunen og representanter for frivillige vil bli invitert inn.