Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan Brumoen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Brumoen. Planen skal utarbeides av Etnedal kommune. Tidligere reguleringsplan for Brumoen vedtatt i 1976 (planid 19770091) foreslås samtidig opphevet.

Avgrensning av planområdet er vist på ulike kart via linkene nedenfor. Planen berører følgende eiendommer: gnr 117 bnr 17, 12 og gnr 117 bnr 7 fnr 1, 2 og 3.

Hensikten med planarbeidet er i første rekke:

  • Fornye og oppdatere dagens regulering.
  • Vurdere bruk av næringstomt (feste 1) til øvingsområde for brannvesenet.
  • Regulere inn tomt for miljøstasjonen og vurdere muligheter for utvidelse av denne.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Etnedal kommune, plan og næring.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 1. februar 2021 enten via eDialog på vår nettside, på e-post til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.