Varsel om oppstart av planarbeid – Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde, planid 20110100.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere inn areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark. Dette inkluderer blant annet muligheter for å etablere parkering, rasteplass og infopunkt. Endringene vil berøre eiendommen gnr 151 bnr 1.

Langsua nasjonalparkstyre har utarbeidet et planinnspill som vil være grunnlaget for endring av reguleringsplanen. Her er det pekt på tre ulike plasseringsalternativer for startpunktet, og det er konkludert med at alternativ 3 er det beste.

Vedlagte kart viser avgrensningen av hele reguleringsplanen med svart stipla strek og avgrensningen av det området som skal vurderes for endringer med rød stipla strek.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Etnedal kommune, planavdelingen.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 5. desember 2022 til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Flyfoto 1_1000 med avgrensning (PDF, 7 MB)

Kart 1_1000 med avgrensning (PDF, 134 kB)

Oversiktskart (PDF, 491 kB)

20154 Startpunkt Lenningen - innspill til endring av reguleringsplan (PDF, 2 MB)

L11.10 Landskapsplan 1_1000 m_ortofoto (PDF, 2 MB)

L11.10 Landskapsplan 1_1000 (PDF, 429 kB)