Varsel om oppstart av planarbeid – Garastølen massetak

FS prosjekt er engasjert av M. Kompen Maskinstasjon og grunneier Sigrun Espeseth til å lage en reguleringsplan for Garastølen Massetak.

Vi har hatt ett oppstartsmøte med Etnedal Kommune, referat fra dette ligger vedlagt sammen med øvrige dokumenter i planarbeidet.

Vi varsler med dette oppstart av planarbeidet.

Frist for innspill til planarbeidet er 1.7.2023.

Eventuelle innspill sendes til Frode Skrindsrud, frode@fsprosjekt.no

 

230330 - Etnedal Kommune - planinitiativ Garastølen Massetak (PDF, 277 kB)

Kart - Opprinnelig avsatt i kommuneplanen (PDF, 2 MB)

Kart redusert område (PDF, 2 MB)

Kart forskjell mellom avsatt område og grunneier forslag (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 213 kB)