Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019, kl.12.00

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.
I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, kl.12.00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen.

Listeforslaget må i h.h.t. valglovens § 6.1 (2) b oppfylle følgende vilkår:

(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:
a) Det må angi hvilket valg det gjelder.
b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
c) Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 6-2. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
d) Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf § 6-3.
e) Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.

 

(3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 6-4.

 

(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen.

 

Antall underskrifter på listeforslaget:

§ 6-3. Antall underskrifter på listeforslaget

 

Til listeforslaget må det, i h.h.t. Valglovens § 6.4, være med et vedlegg med følgende innhold:

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

 

 

Antall kandidatnavn på listeforslaget. Valglovens § 6-2 (2) og (3):

(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

 

(3) Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Avhengig av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til følgende antall kandidater:

11-23 medlemmer: inntil 4

Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

 

MERK FØLGENDE

Listeforslaget må skrives ut tosidig slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden. Det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark.

 

VEDLEGG TIL LISTEFORSLAGET

Det må også leveres et vedlegg, og dette inneholder noen andre opplysninger enn det som fremgår av selve listeforslaget.

Bestemmelsen om vedlegg finner du i valgloven § 6-4.

 

VEILEDNING FRA VALGDIREKTORATET

På sidene til Valgdirektoratet ligger det informasjon om listeforslag om utfylling og behandling av disse.

Merk at Etnedal kommune bruker egne maler for listeforslag og vedlegg til listeforslag som skal brukes.
Disse finner du her . (PDF, 3 MB)

 

§ 6-5. Tilbakekalling av listeforslaget

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

 

§ 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene