Barnekoordinator

Lovpålagt barnekoordinator fra 1. august 2022

Som en følge av Likeverdsreformen, 2021, er rett til barnekoordinator nå nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven §7-2a, og i Pasient og brukerrettighetsloven §2-5c. Retten til barnekoordinator vil gjelde for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, hvor barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Retten innebærer samtidig en plikt for kommunene å ha dette på plass. Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet og bidra til at barn og deres familie får de tjenestene de har krav på.

Alle som arbeider med barn og unge skal kunne være koordinator, med støtte og veiledning fra systemkoordinator om nødvendig. Utøvelse av barnekoordinatorrollen ligger ute i aktuelle tjenester hos ansatte som underveis utpekes til denne rollen.  Systemkoordinator har overordnet ansvar for barnekoordinator.

Rett valg av barnekoordinator

Valg av barnekoordinator skal gjøres i samråd med foreldre og brukere som er ungdommer. Barnekoordinator kan utpekes blant alle tjenesteytere som har kontakt med familien, for eksempel helsesykepleier, barnehageressurs, fysioterapeut, ergoterapeut, ansatte i rus og psykisk helse, for å nevne noen. For barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser og barn som er i behov av palliativ oppfølging vil barnekoordinatorrollen tilfalle den med den sterkeste kompetansen på området.

Beate Flåm er hos oss utpekt til å ha et overordnet ansvar som barnekoordinator.
Beate Flåm e-post: Beate.Flaam@etnedal.kommune.no tlf: 91101759

Kontaktinfo

Beate Flåm
Fagleder helsesykepleier
E-post
Mobil 91 10 17 59